KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

La Bella Clinic’a olarak  veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection Regulation) uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, kişisel verileri elde etme ve işleme konusundaki hukuki sebeplerimiz, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz, kişisel verileri aktarıp aktarmadığımız ve hangi amaçlarla kimlere aktardığımız, yasal haklarınız konularında sizleri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Metin”) hazırlanmıştır.

La Bella Clinic’a, kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemekte olup, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun en uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktadır.

VERİSİNİ İŞLEDİĞİMİZ KİŞİLER 

La Bella Clinic’a, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişi grupları ile sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 • İşçilerimiz,
 • İşçi Adaylarımız(İş başvurusu yapanların deklare ettiği referans kişileri dahil)
 • Stajyerlerimiz ve İşbaşı Eğitimi Kursiyerlerimiz,
 • Hastalarımız,
 • Teşhis, tedavi ya da bu türden bir hizmet almak amacıyla görüşme yapılan, iletişim kurulan kişiler,
 • Hasta yakını ve refakatçiler,
 • Her türlü ticari faaliyetin tarafları veya ticari faaliyet gereği işbirliği yaptığımız veya yapacağımız kişiler veya şirketlerin yetkili yada çalışanları(Tedarik, reklam, destek, pazarlama, konaklama, ulaşım, referans kaynakları vb.)
 • Hissedarlar veya hissedarlık görüşmesi yapılan kişiler,
 • Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili ya da çalışanları,
 • Ziyaretçiler
 • Tüm veri sahiplerinin kanuni temsilcileri, ebeveynler, veli veya vasileri
 • Hukuki süreçlerde taraf konumunda olan kişiler ve bunların yasal temsilcileri
 • Şirketimizle ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçmiş olduğumuz 3.kişiler.
×